ISO 21001 – EĞİTİM ORGANİZASYONU YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 21001 – Eğitim organizasyonu yönetim sistemleri

Eğitim kurumlarının, öğretmeye devam etmelerini sağlamak için öğrencilerin ve diğer müşterilerin gereksinimlerini ne derece karşıladıklarını değerlendirmek için kritik ve sürekli çalışmaya ihtiyacı vardır.
ISO 21001, bir eğitim kurumu, öğrenci ve diğer müşteriler arasındaki özel etkileşime odaklanır.
Mevcut eğitim süreçleri, geleneksel müşteri-tedarikçi ilişkisinin işbirliğine dayalı bir ortaklık haline getirildiği durumdan çıkmak zorundadır.

Bu standart, bu zorlu yeni ortamda kalitenin nasıl sağlanacağı konusunda rehberlik edecektir.
Eğitim, başarılı bir eğitim sürecinin, bir öğrencinin başarılı olma şansını en üst düzeye çıkardığı, ancak bu sonucu garanti edemediği için birçok sektörden farklıdır. Öğrencinin çabası ve kabiliyeti, eğitim sürecinin başarılı olması için çok önemli değişkenlerdir. Öğrenme, bilginin, yöntemlerin ve becerilerin içselleştirilmesini içerir.

Eğitim organizasyonu bu bilgi, yöntem ve becerilerin içselleştirilmesini teşvik eder ve çerçeve, girdi, süreçler ve öğrenme kaynaklarını sağlar. Ancak, öğrencinin çabası ve kabiliyeti, eğitim sürecinin başarısını tanımlar. ISO 21001, öğrencileri ve diğer müşteri gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim ürünleri ve hizmetleri sunan kuruluşlar için ortak bir yönetim aracı sunar.
ISO 9001’e dayanan (sektör uygulaması olmadan) ve Üst Düzey Yapının uygulanmasıyla diğer ISO yönetim sistemi standartlarıyla uyumlu bağımsız bir yönetim sistemi standardıdır.
ISO 21001, bir eğitim organizasyonu, öğrenci, müşteriler ve ilgili diğer taraflar arasındaki spesifik etkileşime odaklanır.
ISO 21001, böyle bir organizasyon yapıldığında bir Eğitim Organizasyonu Yönetim Sistemi (EOMS) için gereksinimleri belirler:
a) geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan öğrencilere bilginin inşasını tutarlı bir şekilde sağlama, paylaşma ve kolaylaştırma yeteneğini gösterme ihtiyacı
b) sistemin iyileştirilmesi süreçleri de dahil olmak üzere, EOMS’un etkili bir şekilde uygulanmasıyla öğrencilerin, diğer müşterilerin ve personelin memnuniyetini arttırmayı amaçlar.
ISO 21001’in tüm gereklilikleri geneldir ve sağlanan tür, boyut ve ürün ve hizmet ne olursa olsun, öğretme, eğitim veya araştırma yoluyla öğrencilere bilgi inşasını sağlayan, paylaşan ve kolaylaştıran tüm eğitim organizasyonlarına uygulanabilir olması amaçlanmıştır.
Bu nedenle, standart bilgi sağlamak, paylaşmak ve aktarmak için bir müfredat kullanan herhangi bir organizasyonun yönetim sistemi için geçerlidir.
Dünyanın her yerindeki öğrenciler ve eğitim kurumları bu yeni yönetim sistemi standardının temel faydalanıcıları olsa da, tüm paydaşlar (herkes) eğitim kurumlarındaki standart yönetim sistemlerinin çıktısından faydalanacaktır.
Eğitim kurumlarının örnekleri arasında okul öncesi, ilkokul, ilkokul, ortaokul, lise, kolej, üniversite, yetişkin eğitimi, mesleki eğitim ve öğretim, özel ders veya koçluk merkezleri, eğitim kuruluşları, eğitim / öğretim bölümleri, danışmanlar ve yaygın eğitim Servis sağlayıcıları. Kamusal (sübvanse edilmiş), özel (ticari), kendi kendine yeterli (dahili olarak elde edilen gelirler) ve kar amacı gütmeyen (sponsorluk) dahil olmak üzere fon kaynağında başka bir ayrım vardır.
Gereksinimlerin belirlenmesinde yer alan ilgili taraflar bu Uluslararası Standarttan (öğretmenler, ebeveynler, Hükümet, STK’lar, sendikalar vb.) Faydalanacaktır.
ISO 21001, ISO / PC 288 / WG’de çalışan uluslararası sektörler arası uzman bir grup tarafından geliştirilmiştir. 1. 39 ulusal standardizasyon kuruluşundan 86 uzman heyeti standardı geliştirmektedir. Çeşitli eğitim sektörlerinden birçok paydaş kuruluş da katılmaktadır. Bu Uluslararası Standarda dayanan bir EOMS uygulayan bir kuruluş için potansiyel faydaları şunlardır:
a) Eğitim misyonunun, vizyonun, hedeflerin ve eylem planlarının daha iyi uyumlaştırılması
b) Herkes için kapsayıcı ve eşit kalitede eğitim
c) Kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik etmek
d) Kişiselleştirilmiş öğrenme ve özel eğitim ihtiyaçlarına etkin cevap
e) Etkinliği ve verimliliği göstermek ve arttırmak için tutarlı süreçler ve değerlendirme araçları
f) Eğitim kurumunun güvenilirliğinin arttırılması
g) Kurumların eğitim yönetimi uygulamalarına en etkin şekilde bağlılık göstermelerini sağlamak için tanınan araçlar
h) Iyileştirme için bir model
i) Ulusal standartların uluslararası bir çerçevede uyumlaştırılması
j) İlgili tarafların katılımını arttırdı
k) Mükemmellik ve yenilikçiliği teşvik etmek
Eğitim Örgütlerine Yönelik Bir Yönetim Sisteminin İlkeleri
Süreç Yaklaşımı
Planla-Yap-Kontrol Döngüsü
Risk temelli düşünme
Organizasyon Misyonu, Vizyonu ve Stratejisi
1 Kapsam
2 Normatif referanslar
3 Terimler ve tanımlar
4 Organizasyonun İçeriği
4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlama
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama
4.3 EOMS’nin kapsamını belirlemek
4.4 EOMS ve süreçleri
5 Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.1.1 Genel
5.1.2 Öğrenenler ve Diğer Yararlanıcılara Odaklanma
5.2 Politika
5.2.1 Kuruluşun politikasını geliştirmek
5.2.2 Kuruluşun politikasını iletme
5.3 Organizasyonun rolleri, sorumlulukları ve yetkileri
6 Planlama
6.1 Riskleri ve fırsatları ele alma eylemleri
6.2 Eğitim kurumunun amaçları ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
6.3 Değişikliklerin Planlanması
7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.1.1 Genel
7.1.2 İnsan Kaynakları
7.1.3 Tesisler
7.1.4 Eğitim süreçlerinin işletilmesi için çevre
7.1.5 Kaynakları izleme ve ölçme
7.1.6 Kurumsal Bilgi
7.2 Yetkinlik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.4.1 Genel
7.4.2 İletişim amaçları
7.4.3 İletişim düzenlemeleri
7.5 Dökümante edilmiş bilgi
7.5.1 Genel
7.5.2 Oluşturma ve güncelleme
7.5.3 Dökümante edilmiş bilgilerin kontrolü
8 Operasyon
8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve hizmetler için gereklilikler
8.2.1 Ürün ve Hizmetlerde Gereksinimlerin Belirlenmesi
8.2.2 Ürün ve hizmetler için gereksinimlerdeki değişiklikler
8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.3.1 Genel
8.3.2 Tasarım ve geliştirme planlaması
8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri
8.3.4 Tasarım ve geliştirme kontrolleri
8.3.5 Ürün ve hizmetlere ilişkin gereksinimlerin gözden geçirilmesi
8.3.6 Tasarım ve geliştirme çıktıları
8.3.7 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri
8.4 Uygulama
8.4.1 Hizmet sunumu için hazırlık
8.4.2 Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması
8.4.3 Değişikliklerin kontrolü
8.5 Hizmet Sunumu
8.5.1 Genel
8.5.2 Öğrenicilerin Kabulü
8.5.3 Programların verilmesi
8.5.4 Özet Değerlendirme
8.5.5 Değerlendirilen öğrenmenin tanınması
8.6 Dışarıdan sağlanan işlemlerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü
8.6.1 Genel
8.6.2 Dış hükümlerin kontrol türü ve kapsamı
8.6.3 Dış sağlayıcılar için bilgi
8.7 İzlenebilirlik ve Koruma
8.7.1 İzlenebilirlik
8.7.2 Koruma
8.8 Öğrenci Verilerinin Korunması ve Şeffaflığı
8.9 İlgili taraflara ait mülkler
9 Performans değerlendirmesi
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.1.1 Genel
9.1.2 Öğrencilerin, diğer faydalanıcıların ve personelin memnuniyeti
9.1.3 Analiz ve değerlendirme
9.1.4 İhtiyaçların izlenmesi ve ölçülmesi
9.1.5 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme yöntemleri
9.2 İç denetim
9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi
9.3.1 Genel
9.3.2 Yönetimin gözden geçirme girdileri
9.3.3 Yönetimin gözden geçirme çıktıları
10 İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme